Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://webshopotletek.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://webashopotletek.hu/aszf/ és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható onnan.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Hagels Kft
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):
4027 Debrecen, Csigekert u 33

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: iroda@profit.hu

Cégjegyzékszáma: 09 09 007465
Adószáma: 12510582-2-09
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 (52) 531-015
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Név: Siteground
Cím: Calle de Prim 19,28004 Madrid
Regisztrációs szám: CIF: B87194171
Honlap: https://www.siteground.com/
Elérhetőség: https://www.siteground.com/company#contactus

Alapvető rendelkezések:

Jelentkezés tanfolyamra

A megrendelés (jelentkezési lap elküldése) elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés a távollevők között kötött  szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ennek értelmében a fogyasztó tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát, mert a szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg (jelentkezési űrlap elküldése), valamint a fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését (a tananyagcsomag hallgató részére történő eljuttatását) követően felmondási jogát elveszíti. A szerződés a jelentkezési űrlap kitöltésével és a Küldés gombra való kattintással jön létre és a Hagels Kft. -vel (4027 Debrecen Csigekert u 33 . cégjegyzékszám: 09 09 007465, adószám: 12510582-2-09) köttetik meg.

Bankkártyás fizetés weboldalunkon biztonságosan a SIMPLEPAY rendszerén keresztül lehetséges.

Az online bankkártyás fizetések a SIMPLEPAY rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást az
OTP Mobil Szolgáltató Kft. biztosítja, melynek 

Székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Ügyfélszolgálata: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-611
Cégjegyzékszáma: 01-09-174466
Nyilvántartó hatósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 24386106-2-42

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) 20. §-a szerint a Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, illetve a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a szerződés teljesítése  megkezdődött, a Vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha a Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott címére. A Vevő ebből a célból felhasználhatja a Kormányrendelet 2. mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a  Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha a Vevő kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, a Vevő felmondása esetén a Vevő köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget, illetve a Szolgáltató visszatéríti a Vevő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a Kormányrendelet 29. §-a szerint a Vevő nem gyakorolhatja az elállási/felmondási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, valamint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy - nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetében - a teljesítés megkezdését, illetve - szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében – a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási/felmondási jogát elveszíti.

A Szolgáltató a termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó információs oldalon
kifejezetten feltünteti, ha valamely termékre/szolgáltatásra 30 napos
pénzvisszafizetési garanciát vállal. Ebben az esetben, ha a Vevő a teljesítés megkezdésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató felé egyértelmű nyilatkozattal jelzi a szerződéstől való elállási szándékát, akkor a Szolgáltató a Vevő által kifizetett teljes vételárat a Vevőnek visszafizeti, és a Vevő felhasználási jogosultságát az adott termékre/szolgáltatásra vonatkozóan megszünteti.

SZERZŐI JOGOK

• Miután a http://webshopotletek.hu/, mint weboldal és annak aloldalai szerzői
jogi műnek minősül, tilos a http://webshopotletek.hu/ weboldalon és aloldalain
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése),
újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos
hozzájárulása nélkül.

• A http://webshopotletek.hu/ weboldalról és annak aloldalairól illetve annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való  hivatkozással lehet.

• A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a
domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

• Tilos a http://webshopotletek.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a webdesignsuli.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

• A webshop ötletek név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

• Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

Adatvédelem 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://webshopotletek.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Debrecen, 2020. augusztus 01


Viszonteladói Partner:

Wermerné Nagy Mária, aki az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) 4. §-ában előírt adatait az alábbiakban teszi közzé:

Wermerné Nagy Mária e.v.
székhely: 4027 Debrecen Csigekert u 33
Nyilvántartási száma: 57301819
Adószám: 72531752-1-29

Elérhetőség:
levelezési cím: 4027 Debrecen Csigekert u 33
e-mail: iroda@profit.hu

Tárhelyszolgáltató:
Név: Siteground
Cím: Calle de Prim 19,28004 Madrid
Regisztrációs szám: CIF: B87194171
Honlap: https://www.siteground.com/
Elérhetőség: https://www.siteground.com/company#contactus

A szolgáltató adatai:
Wermerné Nagy Mária e.v.
székhely: 4027 Debrecen Csigekert u 33
Nyilvántartási száma: 57301819

adószám: 72531752-1-29
Statisztikai számjel: 72531752-8559-231-09
Főtevékenysége: 855901 – M.n.s. egyéb oktatás
Stripe bankkártyás fizetői kapu azonosítója: acct_1LRHnyGa7IKHY9Pf
Felhasználási feltételek
Általános Szerződési Feltételek | ÁSZF
Ügyfélszolgálat
Copyright 2007-2023 © profit.hu | Minden jog fenntartva | Hagels Kft.